Digitalizácia základného hnojenia s Agricon

Od analýzy potrieb porastov po automatické vyváženie výživy

Prečo je digitalizácia základného hnojenia s Agricon taká užitočná?

Since July 2020, the data protection agreement between the EU and the USA has been suspended. By clicking the button you agree to the setting of cookies, which transmit personal data to US servers and can also be used to analyze usage behavior and for marketing purposes. For further details, please refer to the data protection regulations.

Praktické skúsenosti nám ukazujú, že napriek tomu, že sa hnojivá aplikujú v dostatočnom množstve, nie sú v porastoch distribuované optimálne. Ak v dôsledku nedostatočnej kvality distribúcie živín ostanú časti porastov nedoživené, následkom sú straty úrody a aj zníženie kvality, nezávislé na kvalite pôdy.

Princípy základného hnojenia s Agricon ...

 • Farmár aplikuje základné živiny ako Ca, P, K a Mg automaticky na základe potreby pre každú časť poľa 
 • Nedostatky živín sa dorovnávajú
 • V oblastiach s nadbytočnou zásobu živín sa šetria náklady na márne prejazdy a náklady na hnojivá
 • Nadmerné predzásobenie živinami predovšetkým pri chovoch hospodárskych zvierat je limitované.

Výhody základné hnojenia s Agricon

 

Zvýšená úrodnosť pôdy

Očakávaný prínos* [∅]

= 50 - 100 €/ha*

Zefektívnenie využiteľnosti dusíka
Zvýšenie kvantitatívnych a zlepšenie kvalitatívnych parametrov úrody
Úspora prevádzkových nákladov a minimalizácia nadbytočných prejazdov

* Výsledky založené našimi analýzami z cca 500 000ha vzorovaných pôd v Nemecku

Detailné mapovanie pôdnych zón ako základ pre optimalizované vzorkovanie

 

Rozdiel vyrovnanosti porastov závisia predovšetkým na kvalite pôdy. Meranie elektrickej vodivosti nám pomáha vytvoriť si presnú predstavu o jednotlivých heterogénnych zónach predmetnej parcely a poukazuje na relatívne rozdiely. Výsledkom  sú detailné mapy zobrazujúce jednotlivé zóny.

Výhody:

 • Vysoké priestorové rozlíšenie
 • bez subjektívneho vplyv ľudského faktora
 • nedeštruktívna metóda merania
 • reprodukovateľnosť
 • jednorazová potreba merania

Na účely vzorkovania pôdy je na parcele vytvorená mriežka zohľadňujúca jednotlivé pôdne zóny s rovnakou alebo veľmi podobnou vodivosťou, teda zóny kde predpokladáme vyváženú kvalitu pôdy. Jednotlivé pôdne vzorky by mali byť odoberané z každej zóny samostatne. 

Pre maximalizáciu presnosti pri opakovaných odberoch pôdnych vzoriek i do budúcnosti, je vytvorenie dynamickej mriežky založenej na skenovaní pôdnej vodivosti vhodnejšie ako použitie pevnej mriežky. 

Mapy zásobenosti živinami / hodnoty pH, P, K a Mg viditeľné priamo v mapách

Výsledky pôdnych analýz sú transportované do máp zohľadňujúcich zistený obsah živín pre vápnenie, fosforečné, horečnaté a draselné hnojenie. Vďaka týmto prehľadným mapám je na prvý pohľad jasné, ktoré časti je nutné hnojiť a naopak, v ktorých častiach je možné šetriť nie len hnojivá ale i prejazdy.

Výhody:

 • Odber pôdnych vzoriek podporovaný GPS. V mapách sa zaznamenávajú trasy odberu a jednotlivé odberné miesta.
 • Osobné konzultácie s technikom na odber vzoriek predovšetkým v oblastiach, kde bolo nedávno hnojené prípadne sú sťažené podmienky odberu.
 • transparentné spracovanie: pravidelné aktualizácie stavu odberu vzorkovania
 • Využívanie inovatívneho systému non-stop technológie pre vzorkovanie pôdy, ktorá zaručuje vysokú efektivitu a vyrovnanú kvalitu odberu v každom momente
 • Certifikovaná správa o odbere v papierovej i digitálnej forme.
Plánovanie hnojenia / teraz sa vzorkovanie pôdy skutočne vyplatí 

Investície vynaložené na analyzovanie zásobensoti pôdy živinami budú vďaka dôslednej implementácií výsledkov využiteľné pre budúce agrotechnické operácie na parcele. Množstvá potrebných živín a hnojív sú automaticky prepočítavané v systéme agriPORT.

Výhody:

 • Plánovanie základného hnojenia pre každú časť poľa samostatne, alebo pre individuálne pôdne zoskupenia
 • Automatické prepočítavanie optimálnej potreby hnojenia vychádzajúca z potrieb predmetnej časti parcely v súlade s pravidlami hnojenia
 • Všetky údaje sú plánovateľné a nastaviteľné jednotlivo
 • Rýchlo aplikovateľné a výsledky sa odrážajú okamžite v úrode.
 • Princíp viacnásobného prístupu umožňuje zapájanie tretích strán do procesu, napríklad odborného poradcu alebo poskytovateľa služieb.
 • Kompletná organizácia plánovania hnojenia a podpora počas sezóny prostredníctvom našich špecialistov.
Elektronické aplikačné mapy  /aplikujte Ca, P, K a Mg automaticky

 • Export aplikačných máp z agriPort  z ISOBUS, Shape alebo PF – Box formát
 • Kompatibilita so všetkými rozmetadlami, traktormi a terminálmi nezávisle od možností výrobcu.
 • Export dát je možný prostredníctvom USB kľúča alebo bezdrôtového pripojenia.
Najčastejšie kladené otázky pri základnom hnojení

Akú mriežku si mám vybrať pre pôdne vzorkovanie?

Pri výbere mriežky je dôležité si uvedomiť, že cieľom je čo najefektívnejšie a najvýstižnejšie rozdeliť parcelu do blokov, ktoré vystihujú rôznorodosť parcely. Zmenšovaním plochy jednotlivého bloku mriežky prichádzam do bodu, kde ďalšie delenie už nie je ekonomické. Z praxe však vieme, že najvhodnejšie, je parcelu rozdeliť mriežkou na bloky s veľkosťou 1-3 ha.

 
 
Ako sa získavajú odporúčania k hnojeniu?

Za odporúčaniami hnojenia stoja výsledy z nespočetného množstva individuálnych poľných pokusov zameraných na základné hnojenie, ktoré boli po celé desaťročia vedené v Nemecku pod záštitou VDLUFA. Pokusy boli zamerané na výsledky úrodových efektov jednotlivých variantov hnojenia základnými živinami a vápnením pri rôznych počiatočných hodnotách zásoby živín v pôde.

 

 Pri akej výmere sa oplatí investovať do variabilného základného hnojenia?

Každý podnik má určité náklady súvisiace s tvorbou plánou hnojenia a plánov aplikácie hnojív.  Od odberu vzoriek, až po prepočty v programe agriPORT, je potrebné počítať s nákladmi 2-4€/ha/rok.  K týmto nákladom je nutné počítať ešte 2 hodiny práce za počítačom aby bola databáza aktuálna a o zvyšok sau ž postará agriPORT.  Máte možnosť získať informácie o presnom objeme jednotlivých hnojív potrebných na základné hnojenie jednotlivých plodín vo Vašom osevnom postpe, mať presný prehľad o tom, čo, kam a kedy aplikovať a samozrejme máte k dispozícii i aplikačné mapy. Tieto nástroje následne kontrloujú náklady na základné hnojenie s ročným rozpočtom 50-150€/ha, tieto náklady predstavujú cenu nákupu základných živín. Na záver možno povedať, že využívanie precízneho systému hnojenia pri základnom hnojení je zaujímavé a nevyhnutné na každej farme, bez ohľadu na jej veľkosť.
*V závislosti od veľkosti plochy.

 

Viac informácií o digitálnom základnom hnojení s agriconom

Presvedčte sa o výhodách základnej metódy hnojenia Agricon. Radi vám poradíme s možnými aplikáciami. Hneď ako nám poskytnete svoje kontaktné údaje, budeme vás kontaktovať.

Please select your language

We have noticed that you are visiting the website with a different language. Please select your preferred language.